ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

...പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യ‍ജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കാദമിക മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ മാത‍ൃകകള്‍ മറ്റ് സപ്പോര്‍ട്ട് മെറ്റീരിയലുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് താഴെ ഫയലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ....

Thursday, 30 August 2012

അധ്യാപകദിനം വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍

ലോക അധ്യാപകദിനം ഒക്റ്റോബര്‍ 5 നാണ് എന്നും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ അധ്യാപകദിനം സപ്റ്റംബര്‍ 5 ന് ആണെന്നും മുന്‍പോസ്റ്റുകളില്‍ നാം കണ്ടു.

എന്നാല്‍ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ അധ്യാപകദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഈ ദിനങ്ങളിലല്ല.

ഓരോ രാജ്യവും അധ്യാപകദിനം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കാരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കില്‍ പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസദാര്‍ശനികനായ കൊമേനിയസിന്റെ ജന്മദിനമായ മാര്‍ച്ച് 28 ആണ് അധ്യാപകദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോ ?
കൗതുകകരമായ ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഈവിക്കി പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കൂ.

No comments:

Post a Comment