ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Tuesday, 2 October 2012

ഗാന്ധിക്വിസ് - ഉത്തരങ്ങളും വിജയികളും

ഗാന്ധിക്വിസില്‍ ധാരാളം പേര്‍ താത്പര്യപൂര്‍വം പങ്കെടുത്തു. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശരിയുത്തരങ്ങള്‍
  1. ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് എപ്പോള്‍ ?              
             - 1869 ഒക്റ്റോബര്‍ 2
  
    2.  ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയഗുരു ആര് ?        

              - ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ

    3.  ഉപ്പ് സത്യഗ്രഹത്തിലൂടെ പ്രശസ്തമായ ദണ്ഡി ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?                                                                 
              - ഗുജറാത്ത്

     4. " നയീ താലിം " എന്നത് ഗാന്ധിജി ഏത് രംഗത്ത് നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?                                                     
              -വിദ്യാഭ്യാസം

      5. I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political  men in our time' എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര് ?
                                                                                              
               -ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റയിന്‍  

മൂന്നു പേര്‍ക്കാണ് എല്ലാ ഉത്തരവും ശരിയായത്. അവരുടെ പേരുവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
  • കരുണാകര കെ. , യു.ഡി.ക്ലര്‍ക്ക്, കാസര്‍ഗോഡ് ഡി.ഇ.ഒ. ഓഫീസ്
  • ജ്യോതിക കെ. , ലക്ഷ്മി ഭവന്‍ , ചെറുവത്തൂര്‍
  • ലാവണ്യ , തൃക്കരിപ്പൂര്‍
വിജയികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...
 
   ഒക്റ്റോബര്‍ 10 ന് യു. എന്‍. ക്വിസിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 
പങ്കെടുക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുമല്ലോ.

No comments:

Post a Comment