ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Monday, 1 October 2018

PAC


പ്രോഗ്രാം അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി (PAC) യോഗം--- 2018
27/09/2018 -DIET KASARAGOD
Welcome speech by DIET Principal SRI. JAYADEVAN P 
Presidential address by Dr. Gireesh Cholayil Deputy Director Education
Central University Education Dept. HOD, Dr. Amruth Presents observations on the programmes

No comments:

Post a Comment