ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Friday, 17 August 2018

KASARAGOD REV. DIST ITE / TEACHERS KALOTSAVAM AT DIET KASARAGOD, MAIPADY ON 14- 08-2018
Nayanmarmoola TITTC Receiving the winners Trophy from Sri. N A Nellikkunnu MLA Kasaragod 
Sri. N A Nellikkunnu MLA Kasaragod inagurating the valedictory function
Dr. G Gopakumar, Vice Chancellor, Central University of Kerala delivering the key note address

No comments:

Post a Comment