ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Sunday, 12 August 2018

'ADDI Utsav' food festival organised by II Year Kannada D Ed Trainees

1 comment:

  1. We Provide Good Karachi Escorts companion Most of our clients are Comes from Different Cities and Countries as they feel very comfortable and they have trust Our Service Escorts in Lahore like anyone else. If you are looking for real independent Models and Escorts Girls in Karachi then you are the right place. Our Escorts in Pakistan will be happy to help you. We have no hidden cost like other Escort agency Call us Now.

    ReplyDelete