ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Thursday, 6 December 2012

ടി.ടി.സി. - മുന്‍വര്‍ഷത്തെ ചോദ്യങ്ങള്‍

ടി.ടി. സി. പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 11 മുതല്‍ 21 നടക്കുമെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഒന്നാം വര്‍ഷക്കാര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മന:ശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ദാര്‍ശനികവും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരവും ചരിത്രപരവുമായ അടിത്തറ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു പേപ്പറുകളിലാണ് പരീക്ഷ. ഫെബ്രുവരി മാസമാകുമ്പോഴേക്കും ബാഹ്യപരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് എത്തും. ഇനി രണ്ടുമാസം ബാക്കി. അതില്‍ ഒരാഴ്ച സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനുള്ള കാലമാണ്. അതിനുമുമ്പേ തിയറി ക്ലാസുകളും സി. ഇ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാകണം.

ടി. ടി. സി. ഒന്നാം വര്‍ഷ മന:ശാസ്ത്രം പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ സാമഗ്രികള്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. കുറച്ചുപേരെങ്കിലും അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2009, 2010, 2011, 2012 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മന:ശാസ്ത്രത്തില്‍ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കു വന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍
'ടി. ടി. സി. സഹായി' എന്ന  ലിങ്കില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. പരീക്ഷയ്ക്കു തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാന്‍ ചോദ്യമാതൃകകളുമായുള്ള ബന്ധം സഹായകമാവും.  

No comments:

Post a Comment