ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... 2017-18 അധ്യയനവ൪ഷത്തേക്ക് അധ്യാപക൪ക്കുള്ള അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടി ആയുളള ഡി ആര്‍ ജി പരിശീലനം 05.04.2017 മുതല്‍ 08.04.2017വരെ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു...... യുപി വിഭാഗം അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നാല് ദിവസത്തെ അവധിക്കാല ഐ സി ടി പരിശീലനം തിങ്കള്‍, 10 ഏപ്രല്‍ 2017 മുതല്‍ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Sunday, 22 July 2012

വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും

      ഇന്ത്യയിലെ 6നും 14 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും സൗജന്യവും നിര്‍ബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമം 2009 ആഗസ്റ്റ്  4 ന് പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി. ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 21A പ്രകാരമാണ് ഈ അവകാശം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്. 2010 ഏപ്രില്‍ 1 ന് നിയമം നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങിയതോടെ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളുടെ അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 135 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ (RTE Act-2009) പൂര്‍ണരൂപത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

     ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അതത് സംസ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളസംസ്ഥാനം രൂപം കൊടുത്ത ചട്ടങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

No comments:

Post a Comment