ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Wednesday, 14 March 2018

ST SP Programme " Munnettam" students residential camp from 2018 March11 to 14 inaugurated in DIET Kasaragod  by Disrict Sports council president


3 comments:


  1. Best Karachi Escorts Service Providers Top Young Models their looks make them the perfect woman any man would want to be with These Females are as young as college Girls and as housewives Perfect Escorts in Pakistan agency has a pool of professional pleasure givers who have made their mark in the field you can contact Escorts Service in Karachi now and book a session before it is too late Call us now.

    ReplyDelete
  2. Wow, very inspirational blog! It has helped me understand more about weight loss but many people have had success with losing belly fat with this product Weight Loss TipsTo Lose Weight Fast

    ReplyDelete