ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Tuesday, 7 November 2017

High Tech Education through ICT Training for LP UP Teachers
Inauguration of training by Dr. K M Unnikrishnan Principal DIET Kasaragod

No comments:

Post a Comment