ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Thursday, 14 September 2017

DIET Principal Dr. K M Unnikrishnan Addressing the D Ed students in the ICT training programme conducted at DIET Kasargod educational technology Block

  

No comments:

Post a Comment