ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Sunday, 3 January 2016

TERMS ഉദ്ഘാടനം


DIET KASARAGOD
TERMS
(E-Resource Management System for Teachers)
Municipal conference Hall , Kasaragod
On 04-01-2016 , At 9:30 am
Welcome                                   : Dr. P V Krishnakumar (Principal, DIET Kasaragod)
Presidential Address  : Sri. N A Nellikkunnu (MLA)
Inauguration           : Sri. P K Abdu Rabb
                                                               (Hon. Minister for Education, Kerala)
Demonstration of TERMS          : Sri. Vinodkumar K ( DIET Kasaragod)
Releasing of DIET Publications
          PGTC Source Book    : Sri. M.C.Kamaruddin (Chairman, Handicrafts
                                                           Development Corporation of Kerala Ltd)
          Student Parliament   : Sri. A G C Basheer
                                                           (Dist. Panchayath President, Kasaragod)
       'MIRROR'                   : Sri. P S Muhammad Sagir, IAS
                                                           (Dist. Collector Kasaragod)
Certificate Distribution      : Smt. Beefathima Ibrahim (Municipal          
                                                                  Chairperson, Kasaragod)
Felicitation                                : Sri. Ramachandran V V (DDE Kasaargod)
                                                    Sri. Venugopalan E (DEO Kassaragod )
                                                    Sri. D Mahalingeswar Raj (DEO Kanhangad)
                                                    Sri. Srinivasa K (APO, RMSA)
                                                    Dr. M Balan (DPO, SSA)
                                                    Sri. Rajesh M P (Dist Coordinator, IT@School)
                                                    Sri. Ravindranath Rao (AEO Kasaragod)
                                                  
IT Seminar
Moderator                                 : Sri. Rajesh M P (Dist Coordinator, IT@School , Kasaragod)
Topic - 1 : Education in e-Platform
Presentation                     : Sri. V K Adarsh (Social Media Analyst)
Topic - 2 : Edublogs – Current Realities & Future Possibilities
Presentations                   : Sri. T K Joshi (State Resource Group Member)
                                       : Sri. Narayana Delampad (IT Expert)
Vote of Thanks                          : Dr. P V Purushothaman (DIET Kasaragod)

No comments:

Post a Comment