ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

....2018-19 വര്‍ഷത്തെ P A C യോഗം 27-09-2018 ന് ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിയില്‍ വച്ച് നടന്നു......

Tuesday, 22 October 2013

എസ് ആര്‍ ജി കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ പരിശീലനം

ഡയറ്റിന്റെ നിര്‍ദേശാനുസരണം വിവിധ ട്രൈ-ഔട്ട് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലെ എസ് ആര്‍ ജി കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ ഏകദിന പരിശീലനം ബേക്കല്‍ ബി ആര്‍ സി യില്‍ നടന്നു. 'മുമ്പേ പറക്കാം' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു വരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നവമ്പര്‍ 15 നകം പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രണം സ്കൂളില്‍ നടത്താനുലളള ധാരണയായി. പ്രീ-ടെസ്റ്റിന്റെ ക്രോഡീകരണം നടത്തേണ്ട വിധവും അടിസ്ഥാനശേഷി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാക്കേജിന്റെ സ്വഭാവവും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു. ഉടന്‍ തന്നെ പാക്കേജ് സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ഒന്നാം തരത്തില്‍ അച്ചടിച്ചു ലഭ്യമാക്കിയ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന തീരുമാനവും കൈക്കൊണ്ടു.


No comments:

Post a Comment