ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

... 2017-18 അധ്യയനവ൪ഷത്തേക്ക് അധ്യാപക൪ക്കുള്ള അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടി ആയുളള ഡി ആര്‍ ജി പരിശീലനം 05.04.2017 മുതല്‍ 08.04.2017വരെ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു...... യുപി വിഭാഗം അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നാല് ദിവസത്തെ അവധിക്കാല ഐ സി ടി പരിശീലനം തിങ്കള്‍, 10 ഏപ്രല്‍ 2017 മുതല്‍ വിവിധ കേന്ത്രങളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 1 June 2013

സ്ക്രീനിങ്ങ് ടെസ്റ്റ് റിസല്‍ട്ട്

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏഴാം തരത്തില്‍ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളിലെ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താന്‍ നടത്തിയ സ്ക്രീനിങ്ങ് ടെസ്റ്റിലെ വിജയികളുടെ പേരുവിവരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയില്‍ നിന്നും 20 കുട്ടികളെ വീതമാണ് വിജയികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. യു. എസ്. എസ് പരീക്ഷയിലെ മാര്‍ക്കിനൊപ്പം സ്ക്രീനിങ്ങ് ടെസ്റ്റിലെ മാര്‍ക്കുകൂടി ചേര്‍ത്താണ് പ്രതിഭകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പകുതിപ്പേര്‍ ഇതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. കൂടാതെ ST, SC വിഭാഗത്തിലും CWSN വിഭാഗത്തിലും പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണനകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് പരീക്ഷാഭവനില്‍ നിന്നും അന്തിമലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെയും റിസല്‍ട്ടിന് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment