ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്

...പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യ‍ജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കാദമിക മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ മാത‍ൃകകള്‍ മറ്റ് സപ്പോര്‍ട്ട് മെറ്റീരിയലുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് താഴെ ഫയലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ....

Saturday, 1 June 2013

സ്ക്രീനിങ്ങ് ടെസ്റ്റ് റിസല്‍ട്ട്

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏഴാം തരത്തില്‍ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളിലെ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താന്‍ നടത്തിയ സ്ക്രീനിങ്ങ് ടെസ്റ്റിലെ വിജയികളുടെ പേരുവിവരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയില്‍ നിന്നും 20 കുട്ടികളെ വീതമാണ് വിജയികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. യു. എസ്. എസ് പരീക്ഷയിലെ മാര്‍ക്കിനൊപ്പം സ്ക്രീനിങ്ങ് ടെസ്റ്റിലെ മാര്‍ക്കുകൂടി ചേര്‍ത്താണ് പ്രതിഭകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പകുതിപ്പേര്‍ ഇതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. കൂടാതെ ST, SC വിഭാഗത്തിലും CWSN വിഭാഗത്തിലും പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണനകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് പരീക്ഷാഭവനില്‍ നിന്നും അന്തിമലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെയും റിസല്‍ട്ടിന് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment